Menu Zamknij

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Co to jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w skrócie nazywany MPZP) to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

MPZP posługuje się klasyfikacją przeznaczenia terenu. M.in. definiuje następujące przeznaczenia:

  • teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW),
  • teren zabudowy usługowej (U),
  • tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje (ZP),
  • teren dróg publicznych (KD).

MPZP jest sposobem na kształtowanie sposobu zabudowy i przeznaczenia terenu przez gminę. Wyznacza on warunki i ograniczenia w obrębie, do których inwestorzy (w tym sama gmina) muszą dostosować swoje plany inwestycyjne.

Więcej o MPZP możesz przeczytać tutaj.

MPZP dla obszaru "Wesoła - rejon ulicy Kopernika"

Obecnie, w trakcie opracowywania jest MPZP dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. Nie został on jeszcze uchwalony przez Radę Miasta Krakowa i – tym samym – nie wszedł w życie. Jest on jednak na etapie na tyle zaawansowanych prac, że jego ustalenia są kluczowe dla możliwości zagospodarowania przestrzennego zakupionych przez Gminę Miejską Kraków gruntów i budynków.

Więcej o MPZP dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” możesz przeczytać tutaj. Warto zwrócić uwagę, że MPZP obejmuje szerszy obszar niż tereny zakupione przez Gminę Miejską Kraków. 

Najważniejsze dokumenty to projekt planu oraz projekt ustaleń, a w nim:

Warto mieć na uwadze, że MPZP posługuje się właściwą sobie nomenklaturą. Np. teren o przeznaczeniu usługowym może oznaczać zarówno usługi publiczne, jak i komercyjne. Jednak sam MPZP w ograniczonym stopniu przesądza jakiego rodzaju usługi powinny to być. Dlatego też konsultacje społeczne obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” są formą wskazania rekomendowanego, szczegółowego sposobu wypełnienia zaleceń wynikających z MPZP.

MPZP dla zakupionych terenów i budynków

Poniższa interaktywna mapa pozwala na zapoznanie się z obszarami MPZP dla konsultowanej przestrzeni. Pominięto obszary związane z funkcją dróg publicznych. Kliknij na ikonach, żeby przejść do opisu poszczególnych obszarów MPZP.